Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:42 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Giới thiệu chung
Cập nhật: 23/03/2011
Giới thiệu chung

   Viện Pasteur Nha Trang được thành lập năm 1895.

   Năm 1975, đất nước được giải phóng. Ngay sau khi tiếp quản, Viện đã hòa vào hệ thống YTDP thuộc Bộ Y tế Việt Nam, quản lý công tác vệ sinh phòng dịch các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận, đào tạo cán bộ tuyến dưới và nghiên cứu khoa học.

   Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Nha Trang vào các thời kỳ: 1976, 12/1999, 7/2005.

Viện Pasteur Nha Trang