Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 5:5 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Phòng Công nghệ Thông tin
Cập nhật: 08/04/2011
Phòng Công nghệ Thông tin

1.Tên gọi 

- Tên tiếng Việt: Phòng Công nghệ Thông tin

- Tên tiếng Anh: Department of Information Technology

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Công nghệ Thông tin có chức năng quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong quản lý điều hành hoạt động của Viện Pasteur Nha Trang.

2.2. Nhiệm vụ

- Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

+ Triển khai thực hiện chương trình Chính phủ điện tử của Bộ Y Tế

+ Xây dựng quản lý và phát triển trang tin điện tử của Viện

+ Tham gia xây dựng, đề xuất với Lãnh đạo viện phê duyệt quy chế quản lý công nghệ thông tin của Viện  và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Triển khai ứng dụng các phần mềm ngành YTDP;

+ Xây dựng, quản lý, tổ chức vận hành, khai thác hệ thống mạng máy tính và trung tâm tích hợp dữ liệu  Bộ Viện;

+ Nghiên cứu phát triển và ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin của ngành;

-  Phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê chuyên ngành YTDP:

Đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê phục vụ công tác PCD, chỉ đạo tuyến;

- Phối hợp thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin phục vụ lãnh đạo Viện và các đối tượng có nhu cầu:

+ Thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện;

+ Thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ;

+ Thông tin sản xuất, dịch vụ y tế nói chung và YTDP nói riêng;

- Thư viện: Tổ chức hoạt động thư viện phục vụ các đối tượng có nhu cầu;      

- Áp dụng công nghệ mới về công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện ngành Y tế.

- Hợp tác, trao đổi với các tổ chức, chuyên gia trong nước và nước ngoài để tiếp nhận, nâng cao trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện.

- Thực hiện tư vấn, dịch vụ và kinh doanh theo quy định của pháp luật

+ Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hội trường của Viện;

+ Triển khai các hoạt động của Bảo tàng Yersin;

+ Lập hoặc tham gia thẩm định, tư vấn đầu tư, giám sát thi công cho các dự án về công nghệ  thông tin, thống kê, thông tin, thư viện;

+ Tư vấn lập báo cáo, thiết kế kỹ thuật, thi công các dự án đầu tư về công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện;

+ Chuyển giao công nghệ mạng máy tính, các sản phẩm phần mềm, tin học.

3.Lãnh đạo:

     - Trưởng phòng:  CN. Nguyễn Đăng Dũng

     - Điện thoại: 090440689, email: dung.nguyendang@ipn.org.vn;  dangdung124@gmail.com

4.Liên hệ:

- Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà 5 tầng, Viện Pasteur Nha Trang

        Email: info@ipn.org.vn,  điện thoại: 058 3562486