Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:42 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Phòng Hành chính Quản trị
Cập nhật: 07/04/2011
Phòng Hành chính Quản trị

1. Tên tiếng việt: Phòng hành chính Quản trị

2. Tên tiếng anh: Management and Administration department

3. Chức năng nhiệm vụ: 

- Nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, bảo mật.

- Giao tiếp quan hệ trong cơ quan bảo đảm cho cơ quan hoạt động thường xuyên theo kế hoạch và đột xuất. 

- Giao tiếp quan hệ với khách đến và địa phương theo quy định của Giám đốc. 

- Thu nhận, truyền đạt các thông tin trong, ngoài cơ quan (điện thoại, fax, thông tin trực tiếp, photo các văn bản… )

- Quản lý, điều hành xe cơ quan phục vụ thường xuyên, đột xuất được an toàn, kịp thời. 

- Thực hiện nhiệm vụ về khách (nơi ở, vé, thanh toán) 

- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các hội nghị, các cuộc họp của cơ quan và của cơ quan với bên ngoài… 

- Bảo đảm các công việc vệ sinh công cộng, vệ sinh các phòng của lãnh đạo. 

- Chăm sóc vườn hoa cây cảnh.  

- Quản lý và giám sát các công trình sửa chữa, xây dựng. 

- Quản lý, cung cấp, sửa chữa nhỏ các công việc liên quan tới nhu cầu điện, nước, mộc, nề của cơ quan. 

- Quản lý nhà, đất và các vấn đề liên quan. 

- Quản lý trại Suối Dầu.

4. Lãnh đạo phòng:

- Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Đại Ninh

   Điện thoại: 0258 3822406;  email: daininh16@gmail.com 

5. Liên hệ:

     - Tầng 2, tòa nhà A, số 8 Trần Phú Nha Trang

     - Điện thoại: (0258) 3822406, fax: (0258) 3824058