Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 15:43 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Phòng Tổ chức Cán bộ
Cập nhật: 13/04/2011
Phòng Tổ chức Cán bộ

                            
1. Tên gọi:

Tên tiếng việt: Phòng Tổ chức cán bộ

- Tên tiếng Anh: Department of Organization Staff

2. Chức năng và nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, công tác cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động trong Viện.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Làm đầu mối tham mưu cho  Viện trưởng về công tác tổ chức:

- Tham gia và đề xuất thiết kế bộ máy của đơn vị bao gồm thành lập, giải thể, sát nhập, bàn giao.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho các loại hình tổ chức của đơn vị và đề xuất biên chế ban đầu của các tổ chức cấu thành mới thành lập.

- Xây dựng Quy chế làm việc, ranh giới và mối quan hệ giữa các đơn vị cấu thành của Viện.

b) Tham mưu cho  Viện trưởng về công tác cán bộ:

- Xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng và y đức cho viên chức.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác sử dụng viên chức tại Viện.

- Tham mưu giúp Viện trưởng và thực hiện các quy định về công tác cán bộ: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, phân công công tác, nâng ngạch, nâng bậc lương, chuyển ngạch, đánh giá viên chức, nghỉ hưu, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, BHXH…

- Quản lý và làm thủ tục cử viên chức đi công tác, học tập…nước ngoài theo quy định.

- Quản lý hồ sơ lý lịch của viên chức, nhân viên hợp đồng theo quy định.

c) Tham mưu thực hiện chính sách, chế độ:

- Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và người lao động theo các quy định hiện hành.

- Phối hợp thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và các chế độ bảo hộ lao động.

d) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

- Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Viện.

- Báo cáo tình hình khách nước ngoài đến làm việc tại Viện cho cấp có thẩm quyền.

- Quản lý Hộ chiếu của viên chức theo quy định.

đ) Công tác khác:

- Tham mưu giúp Viện trưởng thành lập tổ Bảo vệ chuyên trách và xây dựng chức trách, nhiệm vụ của bảo vệ. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong cơ quan.

- Tổ chức lực lượng tự vệ cơ quan.

3. Lãnh đạo:

- Điều hành phòng: ThS. Phạm Hà Thanh

- Điện thoại: 0987 979 542

Email: hathanhpasteur@gmail.com,  thanh.phamha@ipn.org.vn

4. Liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà A, số 8 Trần Phú Nha Trang.

Điện thoại: (058) 3 829536  Email: tccb@ipn.org.vn