Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023 | 21:53 Liên hệ  | Email cơ quan  
Đào tạo
Dịch vụ "Đào tạo về an toàn sinh học và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm"
Cập nhật: 02/04/2021

Thường xuyên mở các lớp đào tạo liên tục về an toàn sinh học và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm phù hợp với các quy định về an toàn sinh học và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm trong nước và quốc tế.

[xem ... ]
Các tin khác: