Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 5:53 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Chức năng nhiệm vụ
Cập nhật: 06/04/2011
Chức năng nhiệm vụ

1.Chức năng: Viện Pasteur Nha Trang có chức năng nghiên cứu khoa học về vệ sinh, dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo chuyên môn tuyến trước, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành về y tế dự phòng; đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung.

2.Nhiệm vụ:

2.1 Nghiên cứu khoa học:

a)  Nghiên cứu dịch tễ học; giám sát; phòng chống dịch, bệnh mang tính đặc thù và dịch, bệnh mới xuất hiện trong khu vực.

b)  Nghiên cứu vi sinh y học, miễn dịch học và sinh học liên quan đến dịch bệnh.

c)  Nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, bệnh phù hợp với đặc điểm cộng đồng dân cư, điều kiện địa lý, sinh thái trong khu vực.

d)  Nghiên cứu, điều tra về sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

e)  Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế, xã hội, thảm họa, di biến động dân cư, trình độ dân trí và các bệnh tật mới xuất hiện ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để đề xuất các biện pháp phòng chống.

f)   Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành.

2.2.  Chỉ đạo tuyến:

a)  Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, y học lao động, y tế trường học và các bệnh nghề nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong khu vực.

b)  Kiểm tra, giám sát, đánh giá và tư vấn việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật thuộc ngành nêu trên của hệ thống Y tế dự phòng trong khu vực.

2.3.  Đào tạo:

a)  Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành y tế dự phòng cho các tuyến dưới trong khu vực theo qui định của pháp luật.

b)  Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp theo mã ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Bộ Y tế phê duyệt.

c)  Tham gia với các trường Cao đẳng Y và Đại học để đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành y tế dự phòng.

2.4.  Truyền thông giáo dục:

a)  Nghiên cứu xây dựng các nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an tòan thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe học đường phù hợp với tập quán và dân trí cuả nhân dân các tỉnh trong khu vực.

b)  Phối hợp với các ơ quan truyền thông đại chúng, các ban, ngành của địa phương và các cơ quan có liên quan để tiến hành công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về các bệnh, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng, sức khoẻ lao động, vệ sinh môi trường, sức khỏe học đường và các biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng dân cư trong khu vực.

Khu đào tạo lớp Trung cấp kỹ thuật Xét nghiệm YHDP

 

2.5.  Hợp tác quốc tế:

a)  Chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ cá nhân ngoài nước; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức  để xây dựng Viện ngày càng phát triển.

b)  Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

c)  Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực y học dự phòng trong khu vực và trên thế giới.

d)  Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Viện; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoàI và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện theo quy định của pháp luật. Viện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhân sự mà Viện cử hoặc cho phép ra nước ngoài.

e)  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về y tế.

2.6.  Quản lý đơn vị:

a)  Xây dựng và triển khai qui chế hoạt động của Viện theo qui định của pháp luật.

b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, quản lý tổ chức cán bộ, công chức, biên chế, tiền lương, tài chính vật tư thiết bị của Viện theo quy định của nhà nước.

c)  Tiếp nhận, quản lý và phân phối kinh phí, trang thiết bị y tế, thuốc, hoá chất, vắc-xin, sinh phẩm cho các địa phương trong khu vực Viện quản lý.

d)  Tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

e)  Tổ chức doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện khi có nhu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khoa học kỹ thuật gắn với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của pháp luật.

f)  Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dự án hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức của Viện.

g)  Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo quy định.