Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 4:56 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Phòng Kế hoạch tổng hợp
Cập nhật: 20/04/2011
Phòng Kế hoạch tổng hợp

1. Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Tên tiếng Anh: Department of General Planing

 

2. Chức năng:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp có chức năng tham mưu cho Viện trưởng lập kế hoạch, đánh giá tổng hợp và báo cáo thực hiện kế hoạch; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực thuộc chuyên môn kỹ thuật liên quan đến trang thiết bị y tế, cơ số hoá chất - thuốc, vắc xin, sinh phẩm…; tham mưu về công tác cung ứng và quản lý vật tư, trang thiết bị.

 

3. Nhiệm vụ:

a) Công tác kế hoạch:

-  Làm đầu mối hướng dẫn các khoa, phòng, trung tâm thuộc Viện Pasteur Nha Trang xây dựng các kế hoạch trung hạn, dài hạn và định hướng phát triển của Viện phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành.

-  Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng năm, hàng quý của các khoa, phòng, trung tâm.

-  Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Viện về công tác báo cáo sơ kết, tổng kết của Viện theo quy định.

b) Công tác chỉ đạo tuyến:

-  Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật liên quan đến trang thiết bị y tế, vắc xin, sinh phẩm chẩn đóan… của hệ thống y tế dự phòng trong khu vực.

-  Phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trong nước và quốc tế.  

-   Hướng dẫn, tư vấn cho các Trung tâm Y tế dự phòng trong khu vực miền Trung về mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, dây chuyền lạnh theo quy định.

c) Quản lý, cung ứng vật tư, trang thiết bị:

-  Tham mưu cho lãnh đạo Viện về cung ứng, quản lý, sử dụng và bảo trì trang thiết bị y tế, vắc xin, sinh phẩm thông qua các hình thức mua sắm theo quy định hiện hành.

-  Dự trù kế hoạch và thực hiện cung cấp vật tư, trang thiết bị, hóa chất, môi trường, sinh phẩm, dụng cụ và động vật thí nghiệm theo kế hoạch đã được duyệt.

-  Tổ chức thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị chuyên dụng; phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm xây dựng thường quy vận hành sử dụng máy móc trang thiết bị theo quy định.

-  Tổ chức và quản lý hệ thống kho, bảo đảm tiêu chí kỹ thuật, tính chuyên biệt và chức năng của từng loại vật tư.

-  Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát các loại hoá chất, thuốc, cơ số phòng chống dịch và vắc xin phục vụ cho công tác phòng chống dịch và thực hiện các chương trình y tế quốc gia.

-  Pha chế môi trường nuôi cấy theo yêu cầu chuyên môn; Rửa, sấy, hấp tiệt trùng các dụng cụ bệnh phẩm, dụng cụ thí nghiệm  phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

-  Tham gia đào tạo Kỹ thuật viên xét nghiệm về lĩnh vực được phân công.

-  Phối hợp quản lý, giám sát việc sử dụng các loại vật tư, trang thiết bị trong Viện.

d) Quản lý phòng:

-  Quản lý có hiệu quả các nguồn lực của phòng.

-  Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí cho Viện.

-  Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của phòng theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang giao.

 

4. Lãnh đạo:

       - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: ThS. Đoàn Thị Thanh Thủy,  

     - Điện thoại: 0583 827570,    Email: doanthuy2504@gmail.com 

5. Liên hệ:

    - Tầng 2, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú Nha Trang.

               Điện thoại: (058) 3811510, Fax: (058) 3827570