Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 | 20:22 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Khoa Vi khuẩn
Khoa Vi khuẩn

1. Tên gọi: 

- Tiếng Việt: Khoa Vi khuẩn 

- Tiếng Anh: Bacterialogical department

2. Chức năng:

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch, chỉ đạo chuyên môn tuyến trước, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành về vi khuẩn học; xét nghiệm chẩn đoán căn nguyên các bệnh nhiễm trùng phục vụ công tác phòng chống dịch. Triển khai các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

3. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực vi sinh học, miễn dịch học và công nghệ y sinh học để chẩn đoán căn nguyên các bệnh nhiễm trùng, bao gồm: 

          + Vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh đường ruột; 

          + Vi khuẩn và vi nấm gây bệnh đường hô hấp;

          + Vi khuẩn dịch hạch và các vi khuẩn gây bệnh lây truyền qua động vật và côn trùng.

- Nghiên cứu để chuẩn hoá, cải tiến, sáng chế, phát minh và triển khai ứng dụng các phương pháp, quy trình mới liên quan đến xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn gây bệnh; công nghệ sinh học trong sản xuất huyết thanh và sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác phòng chống dịch. 

- Nghiên cứu và giám sát tính kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh nêu trên phục vụ cho công tác điều trị và phòng chống dịch.

- Nghiên cứu chuyên sâu về vi sinh, miễn dịch, di truyền và sinh học phân tử các căn nguyên vi khuẩn, vi nấm, ký sinh trùng gây bệnh; phục vụ nghiên cứu dịch tễ học phân tử các bệnh truyền nhiễm và giám sát, quản lý các ổ dịch.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm.

- Góp phần nghiên cứu các phương pháp xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống chiến tranh vi trùng và các bệnh dịch mới nổi.  

b) Chỉ đạo tuyến

- Giúp Viện trưởng chỉ đạo các phòng xét nghiệm vi khuẩn của các Trung tâm Y tế dự phòng trong khu vực miền Trung về kế hoạch hoạt động và chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch của các phòng xét nghiệm vi khuẩn của các Trung tâm Y tế dự phòng trong khu vực miền Trung theo đúng tiêu chuẩn, quy định. 

- Xây dựng kế họach và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực được phân công.

- Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, hoá chất, sinh phẩm và nhân lực cho các phòng xét nghiệm vi khuẩn của các Trung tâm Y tế dự phòng trong khu vực miền Trung để triển khai xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch trong lĩnh vực chuyên môn do khoa chịu trách nhiệm.

- Kiểm tra, xác minh dịch bệnh; tổ chức lưu giữ  chủng vi khuẩn theo quy định.

c) Đào tạo cán bộ:

- Tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật  về chuyên ngành do khoa chịu trách nhiệm.

- Tham gia đào tạo trung học xét nghiệm y tế dự phòng; 

- Tham gia đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học theo đúng chuyên ngành do khoa chịu trách nhiệm theo sự phân công của lãnh đạo Viện.

d) Giáo dục truyền thông:

- Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cộng đồng theo chuyên ngành do khoa chịu trách nhiệm.

đ) Hợp tác quốc tế 

- Gửi và nhận cán bộ để đào tạo, trao đổi, nghiên cứu khoa học với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ theo sự phân công của lãnh đạo Viện.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến chuyên ngành do khoa chịu trách nhiệm.

e) Triển khai các dịch vụ

- Phối hợp với các trung tâm, khoa, phòng trong Viện triển khai dịch vụ  xét nghiệm cận lâm sàng về vi khuẩn, vi nấm, ký sinh trùng gây bệnh, miễn dịch, di truyền, sinh học phân tử… đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám sức khỏe cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu;

- Phối hợp với các trung tâm, khoa, phòng trong Viện triển khai dịch vụ  xét nghiệm cận lâm sàng: miễn dịch, sinh học phân tử, vi sinh, ký sinh trùng…đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, khám sức khỏe cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu;

- Thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

4.Lãnh đạo khoa:

- Điều hàng Khoa: ThS. Lê Thùy Liên 

Email: lethuylien250786@gmail.com 

5.Liên hệ:

-  Tầng 3, tòa nhà 5 tầng số 8 Trần Phú, Nha Trang

Điện thoại: (058) 3822368           Fax: (058) 3824058