Thứ Hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018 | 14:15 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiến thức CNTT
Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thành tựu về y tế
Cập nhật: 29/09/2017

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang có tác động rất to lớn đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng thời thay đổi hoàn toàn hệ thống sản xuất và quản trị hiện nay...

[xem ... ]
Các tin khác: