Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 5:28 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Phòng Tài chính - Kế toán
Cập nhật: 20/04/2011
Phòng Tài chính kế toán

1. Tên gọi:

          - Tên tiếng Việt: Phòng Tài chính kế toán

          - Tên tiếng Anh: Department of Finance and Accounting

2. Chức năng: 

       Phòng Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu cho Viện trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính và kế toán.

3. Nhiệm vụ:

a) Quản lý công tác tài chính, ngân sách:

- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách, chương trình y tế, dự án trong Viện theo quy định.

- Quản lý tài chính, ngân sách đối với các nguồn kinh phí từ lập kế hoạch, dự toán đến quyết toán.

- Quản lý vốn đầu tư và xây dựng cơ bản, sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng từ xây dựng kế hoạch đến quyết toán các hạng mục công trình và toàn bộ công trình.

- Quản lý, giám sát việc sử dụng kinh phí các chương trình, dự án và đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.

- Báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo đúng quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng các định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ tại Viện.

b) Công sản, các loại phí, lệ phí y tế:

- Quản lý các nguồn thu phí, lệ phí.

- Quản lý, giám sát việc sử dụng các loại vật tư, tài sản công.

c) Công tác đấu thầu:

- Phối hợp thực hiện công tác đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị và xây dựng cơ bản theo các quy định hiện hành.

d) Quản lý phòng:

- Quản lý có hiệu quả các nguồn lực của phòng.

- Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của phòng theo quy định. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.  

 4. Lãnh đạo:

- Kế toán trưởng: CN. Võ Chí Nam

                   Điện thoại: 0914070682, Email: nampasteur@gmail.com 

 5. Liên hệ:

- Tầng 2, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú Nha Trang. 

                   Điện thoại: (058) 3822706, Fax: (058) 3824058