Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017 | 6:10 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Công đoàn
Cập nhật: 16/12/2016
Danh sách BCH Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIỆN PASTEUR NHA TRANG

NHIỆM KỲ: 2013 - 2018

  

1.    Đ/c Nguyễn Bảo Triệu: Chủ tịch

2.    Đ/c Nguyễn Văn Phụng: Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT 

3.    Đ/c Liên Thị Minh Hà: Ủy viên thường trực

4.    Đ/c Phan Tuấn: Ủy viên – Phụ trách thăm hỏi, văn nghệ

5.    Đ/c Lê Văn Đài: Ủy viên – Phụ trách Thể dục thể thao

6.    Đ/c Lê Hồ Phương Nga: Ủy viên – Phụ trách Nữ công

7.    Đ/c Lê Trung Nghĩa: Ủy viên – Trưởng ban Thanh tra nhân dân