Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 | 5:47 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Khoa Sức khoẻ môi trường và Học đường
Cập nhật: 29/04/2011
Khoa Sức khoẻ Môi trường và Học đường

1. Tên gọi: 

 

   - Tên tiếng Việt:  Khoa Sức khoẻ Môi trường và Học đường

   - Tên tiếng Anh:  Department of Environment and School Health

2.Chức năng và nhiệm vụ:

2.1.Chức năng:

Khoa Sức khỏe môi trường và học đường có chức năng giúp viện trưởng thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo chuyên môn tuyến trước, đào tạo và đào tạo lại cán bộ về chuyên ngành sức khỏe môi trường và sức khỏe học đường; đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

 

Labo Hoá nước

 2.2.Nhiệm vụ:  

a) Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu, điều tra về sức khỏe môi trường, sức khỏe học đường và đề xuất biện pháp nhằm bảo về sức khỏe cộng đồng.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành sức khỏe môi trường và sức khỏe học đường.

- Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp mới trong xét nghiệm các chỉ số đánh giá vệ sinh môi trường.

b) Chỉ đạo tuyến:

- Giúp viện trưởng chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật về sức khỏe môi trường, sức khỏe học đường và phòng chống dịch trong khu vực.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật thuộc chuyên ngành sức khỏe môi trường và học đường của các Trung tâm Y tế dự phòng miền Trung.

- Hỗ trợ về kỹ thuật xét nghiệm các chỉ tiêu đánh giá vệ sinh môi trường cho các phòng thí nghiệm thuộc các Trung tâm Y tế dự phòng.

- Thanh tra về sức khỏe môi trường và sức khỏe học đường trong khu vực miền trung.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực được phân công.

c) Đào tạo:

- Tổ chức tập huấn, đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ về chuyên ngành Sức khỏe môi trường, Sức khỏe học đường, xét nghiệm vệ sinh môi trường cho các tuyến tỉnh, huyện, xã.

- Tham gia đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y tế dự phòng.

- Tham gia đào tạo cán bộ cao đẳng, đại học, và sau đại học chuyên ngành Sức khỏe môi trường và Sức khỏe học đường theo sự phân công của lãnh đạo viện.

d) Giáo dục truyền thông:

- Tham gia nghiên cứu xây dựng các nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về sức khỏe môi trường và sức khỏe học đường phù hợp với tập quán và dân trí của nhân dân các tỉnh miền Trung.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng và các cơ quan liên quan để tiến hành công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân về sức khỏe môi trường và sức khỏe học đường; các biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư trong khu vực miền trung.

e) Hợp tác quốc tế:

- Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về sức khỏe môi trường và sức khỏe học đường.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực khoa chịu trách nhiệm.

- Gửi và nhận cán bộ để học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ theo sự phân công.

f) Quản lý khoa:

- Quản lý có hiệu quả các nguồn lực của khoa.

- Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dự án hợp tác trong nước và ngoài nước để hỗ trợ hoạt chuyên môn, tăng nguồn kinh phí cho viện.

- Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của khoa theo quy định.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang giao.

3.Thành tựu:

Về nghiên cứu khoa học:

Từ năm 1995 đến 2010, đã hoàn thành 26 đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp cơ sở và hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực sức khoẻ môi trường; phương pháp xét nghiệm lý, hoá và vi sinh môi trường. Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng dưới những hình thức khác nhau, góp phần hữu hiệu trong công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Tiêu biểu là kết quả nghiên cứu đề xuất mô hình nhà tiêu sinh thái VinaSanres đã được ứng dụng rộng rãi trong và ngoài nước; kết quả nghiên cứu đề xuất phương pháp tập trung phẩy khuẩn tả trong mẫu nước bằng phèn nhôm được ứng dụng trong giám sát dịch, giúp tăng xác suất bắt gặp và tiết kiệm thời gian …

4.Sản phẩm dịch vụ:

4.1. Xét nghiệm Lý-Hoá và Vi sinh Môi trường.

Khoa SKMT&HĐ được trang bị khá đầy đủ các thiết bị phân tích từ cơ bản đến phân tích chuyên sâu các yếu tố môi trường, có đội ngủ cán bộ nhiều kinh nghiệm nên có thể phân tích hầu hết các thông số  môi trường được nêu trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nước, nước thải, đất, không khí. Bên cạnh đó còn có khả năng phân tích các yếu tố vi sinh vật học, hoá học khác phục vu cho nghiên cứu ô nhiễm môi trường, nghiên cứu ảnh hưởng môi trường đến sức khoẻ. (Xem ở mục xét nghiệm dịch vụ-Xét nghiệm môi trường trong trang web này)

4.2. Giám sát môi trường.

Thực hiện công tác giám sát môi trường định kỳ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của cơ quan Bảo vệ môi trường. 

4.3. Xử lý nước.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để xử lý  nước ăn uống & sinh hoạt, nước giải trí, nước thải cho từng nguồn nước cụ thể.

5.Lãnh đạo:

        -  Trưởng Khoa: ThS. Hồ Văn Quốc

          DĐ: 0122 3843238, email: quocnpi@gmail.com, quoc.hovan@ipn.org.vn

7.Liên hệ:

  • Tầng 3, tòa nhà 5 tầng, số 8 Trần Phú, Nha Trang

  • Điện thoại: (058) 3814630, fax: (058) 3824058

  • Email: labohoanuoc@yahoo.com