Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 | 21:59 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Khoa Sức khoẻ Môi trường - Bệnh nghề nghiệp
Khoa Y học lao động và Bệnh nghề nghiệp

1. Tên gọi:

- Tiếng Việt:     Khoa Y học lao động và Bệnh nghề nghiệp

- Tiếng anh:     Department of Occupation health and Safety.

 2. Chức năng - nhiệm vụ chính:

Nghiên cứu khoa học: điều tra, nghiên cứu các vấn đề về y học lao động (môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp, tâm sinh lý & Ergonomie, hóa độc chất) và các nghiên cứu liên quan đến thảm họa-thiên tai, các bệnh tật phát sinh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để đề xuất các biện pháp phòng chống.

Chỉ đạo tuyến: chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật, kế hoạch triển khai về y học lao động trong khu vực miền Trung. Chỉ đạo các tỉnh miền Trung xây dựng mạng lưới chuyên ngành và đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật thuộc chuyên ngành đối với trung tâm y tế dự phòng tỉnh/thành phố trong khu vực. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế về y học lao động.

Đào tạo: Tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành cho cơ sở.

Hợp tác khoa học: gửi và nhận cán bộ để đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học với các tổ chức các nước, cá nhân trong khu vực. Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến công tác Y học lao động trong khu vực.

Các phòng/labo:

+ Labo hóa độc chất

+ Labo vật lý

3. Lãnh đạo khoa:
     
     - Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa:  ThS., BS Phạm Hồng Minh

                            ĐT: 0989982714, email: phamhongminhpasteur@gmail.com

4.Liên hệ:

- Tầng 4, Tòa nhà 5 tầng, số 8 đường Trần Phú Nha Trang

- Điện thoại: (058) 3829537,  Fax: (058) 3824058