Thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019 | 21:57 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Hội đồng Khoa học và Công nghệ
Cập nhật: 06/07/2016
Hội đồng Khoa học và Công nghệ năm 2016

 Theo Quyết định 1117/QĐ-IPN ngày 1/7/2016, Hội đồng Khoa học và Công nghệ gồm:

1.Hội đồng Khoa học và Công nghệ:

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng
01 Ông Viên Quang Mai Viện trưởng Chủ tịch
02 Ông Đỗ Thái Hùng Phó Viện trưởng Phó Chủ tịch
03 Bà Trịnh Thị Bích Thủy TP Quản lý Khoa học - Đào tạo Ủy viên, Thư ký
04 Ông Lê Xuân Huy Phó Viện trưởng Ủy viên
05 Ông Bùi Trọng Chiến Chuyên gia Ủy viên
06 Ông Đỗ Mạnh Hùng TK Dịch tễ Ủy viên
07 Bà Huỳnh Thị Kim Mai PTK Vi rút Ủy viên
08 Ông Hồ Văn Quốc TK Sức khỏe Môi trường - Học đường Ủy viên
09 Ông Lê Quốc Phong TTKN ATVSTP Ủy viên

2.Ban thư ký:

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Ban thư ký
01 Bà Trịnh Thị Bích Thủy TP Quản lý Khoa học - Đào tạo Trưởng ban
02 Ông Lê Quốc Phong TTKN ATVSTP Ủy viên
03 Ông Nguyễn Văn Tuyên Phòng Quản lý Khoa học - Đào tạo Ủy viên